Vragenlijst energielabel opname

Privacybeleid

ALGEMEEN

HAYMANmedia.nl, onderdeel van HAYMAN B.V. (hierna: “HAYMAN Media”, “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). HAYMAN Media respecteert de privacy van de gebruikers van haar diensten, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers. HAYMAN Media draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling en beveiliging van de aan haar verschafte gegevens en verwerkt deze conform de AVG. Middels deze privacyverklaring willen wij je graag duidelijk informeren over welke gegevens HAYMAN Media verwerkt en op welke wijze en waarom dit gebeurt.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

HAYMAN Media verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt (hebt). Persoonsgegevens zijn alle gegevens omtrent een natuurlijke persoon op basis waarvan hij of zij kan worden geïdentificeerd. De persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken, zijn onder meer:

 • basisinformatie, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, het bedrijf waar je werkt of jouw functie;
 • contactgegevens, zoals jouw adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • aanvullende contactgegevens, zoals jouw identiteitsbewijs(nummer);
 • financiële informatie, zoals jouw bankrekeningnummer en creditcardgegevens;
 • technische gegevens, zoals jouw IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser, apparaat type en gegevens over jouw activiteiten op onze website; en
 • alle overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een vragenlijst op onze website.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

HAYMAN Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van de afgenomen dienst en betaling;
 • het onderhouden van contact per e-mail en/of telefoon indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • het bieden van de mogelijkheid een account/profiel aan te maken en te beheren; en
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze externe controles.

OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt indien daarvoor een rechtsgrond bestaat. De voornoemde verwerkingen baseren wij op de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • de door jou gegeven toestemming;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

HAYMAN Media bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor jouw gegevens zijn verzameld en vastgelegd. Indien sprake is van een wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn, dan houden wij die aan.

 

HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

HAYMAN Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en anderszins onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Indien je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of je de indruk hebt dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, neem dan contact op via info@haymanmedia.nl.

 

MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

HAYMAN Media verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou c.q. onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. HAYMAN Media verstrekt jouw gegevens ook niet aan derden voor commerciële doeleinden. Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Met derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

WELKE RECHTEN HEB JE?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Tevens heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HAYMAN Media. Daarnaast heb je het recht op gegevens overdacht; dit houdt in dat je het recht hebt dat jouw persoonsgegevens naar jou of een door jou aangewezen derde worden gestuurd.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht, alsmede een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@haymanmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar ter bescherming van jouw privacy. HAYMAN Media zal zo snel mogelijk, doch binnen 30 (dertig) dagen, op jouw verzoek reageren, waarbij wij zullen beoordelen of wij op grond van de wet aan jouw verzoek tegemoet kunnen komen.

HAYMAN Media wijst je er tot slot op dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

TOT SLOT

HAYMAN Media behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wijzigingen gelden vanaf het moment waarop deze op de website zijn geplaatst. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de privacyverklaring is gewijzigd.

Direct in contact komen met één van onze adviseurs?

Bel ons

070 - 326 50 17

Onze adviseurs staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Stuur een e-mail

info@haymanmedia.nl

Scroll naar boven